deutsch   english   français   español   русский  
  Witam serdecznie
Kim jestem?
News

Systemowe doradztwo w przedsi?biorstwie
Harmonogramy
Seminaria, Workshops

Prawa sukcesu w ?yciu i w zawodzie
PojJednanie z losem
Kim jestem a jesli tak, to ilu - nas jest?
Grupy

Wnuki pokolenia wojny

Wyk?ady

Kontakt
 

WNUKI POKOLENIA WOINY

grupa berli?ska


Szczegó?y znajd? Pa?stwo na stronie – Aktualno?ci.Dodatkowe wskazówki odno?nie tematu:

Wnuki u?wiadamiaj? sobie powoli jakie dzia?anie na ich ?ycie ma cz?sto nieznane im dzieci?stwo ich rodziców. Zobacz Spiegel online: „Wie Kriegskinder ihr Trauma vererben" („ Jak dzieci wojny dziedzicz? swoj? traum?”)

Forum Wnuki Pokolenia Wojny zosta?o za?o?one w styczniu 2010 roku przez trzy kobiety, którym temat ten jest bliski. Oferuje ono osobom zainteresowanym lub zwi?zanym z tym tematem mo?liwo?? wymiany pogl?dów online oraz zdobywania informacji na temat skutków drugiej wojny ?wiatowej, a? do trzeciego pokolenia: kontakt@forumkriegsenkel.com

Wiele osób przeczyta?o te? pozycj? ksi??kow? „Wnuki pokolenia wojny. Dziedzictwo zapomnianej generacji” Sabiny Bode, która wydana zosta?a nak?adem wydawnictwa Klett- Cotta w 2009 roku w Stuttgarcie. Równie? Anne-Ev Ustorf w swojej ksi??ce „My dzieci – dzieci wojny” zebra?a i opisa?a liczne losy dzieci czasu wojny wydaj?c j? nak?adem wydawnictwa Herder w 2008 roku.